Grundahl-Flyt betingelser for møbeltransport

1) Vilkår

Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser, af branchekutyme eller –sædvane eller af særlig skriftlig aftale mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

2) Ansvar

A. Fagflyt ApS bærer ansvaret som fragtfører

B. Grundahl-Flyt ApS er dog kun ansvarlig for bortkomst eller skade, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Grundahl-Flyt ApS eller det af dette antagne mandskab. Grundahl-Flyt ApS er således f.eks. ikke ansvarlig uforsvarlig/mangelfuld emballeret gods, på pakning af indbo som Grundahl-Flyt ApS pakker ned, men som kunden selv pakker ud, for tab, der skyldes force majeure eller godsets egen beskaffenhed (herunder at godset ikke kan tåle påvirkninger, der normalt forekommer ved møbeltransport og opbevaring). på al flytning af billeder med glas, erstattes kun hvis original emballage er anvendt. på – på edb-udstyr (herunder pc’er o.l.), køleskabe, frysere, fjernsyn, radioer o.l. med mindre der konstateres synlig skade. Ikke synlige skader er dog dækket i det omfang Grundahl-Flyt ApS erkender at være skadevolder gods der af en eller anden grund ved sin beskaffenhed ikke kan tåle de normale påvirkninger ved håndtering, transport og opbevaring C. Grundahl-Flyt ApS er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr af nogen art, som ikke kan tilregnes firmaets forhold. D. Kunden har pligt til skriftligt at gøre Grundahl-Flyt ApS opmærksom på, at der er tale om særligt værdifuldt gods, såsom antikviteter, kunstgenstande, malerier, orientalske tæpper m.v., guld, sølv, ædelstene og penge samt værdipapirer. E. Grundahl-Flyt ApS er uden ansvar for bortkomst eller skade, der skyldes behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæsning og udpakning foretaget af kunden eller personer, der handler på dennes vegne.

3) Erstatning

A. Grundahl-Flyt ApS erstatningspligt begrænses til genanskaffelsesprisen umiddelbart inden skaden indtrådte, idet affektionsværdien eller anden særlig værdi ikke erstattes, medmindre firmaet på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar for nøje specifikke genstande.

B. Erstatningen kan ikke overstige det af kunden dokumenteret tab og kan højst andrage 40.000 kr. for et kolli eller indholdet af en flyttekasse og max 2 mio. kr. pr. flytteopgave, medmindre Grundahl-Flyt ApS på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar. Hvis flere kolli omfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som en enhed (F.eks. et service) er firmaet kun ansvarlig for et kolli. Bortkommer eller beskadiges enkelte dele af en sådan enhed, har firmaet intet ansvar for en mulig værdiforringelse af selve enheden, medmindre særlig aftale er truffen herom. C. når erstatning for fuld nyværdi er betalt, overgår ejendomsretten til det bortkomne/beskadigede gods til Grundahl-Flyt

D. I stedet for kontant erstatning kan Grundahl-Flyt efter aftale med kunden levere nye effekter, identiske med de bortkomne/beskadigede, eller efter aftale med kunden lade udføre en håndværksmæssig korrekt reparation af beskadigelserne.

4) Reklamationer

Krav om erstatning bør skriftligt tilstilles Grundahl-Flyt info mail. Ved synlige mangler skal reklamationen sendes straks, i andre tilfælde uden ugrundet forsinkelse og senest 7 dage efter henholdsvis flytningens afslutning eller godsets udlevering.

5) Sagsanlæg/værneting

Sag mod Grundahl-Flyt skal anlægges i den retskreds, hvor firmaet har hjemsted. I forbrugeraftaler dog ved Grundahl-Flyt eller forbrugerens værneting. Særlige betingelser vedrørende møbeltransport

6) Transportopgavens omfang

A. transporten omfatter, medmindre andet er aftalt, ned og op bæring, kørsel samt løs anbringelse af flyttegodset efter kundens anvisning på den nye plads. Af- og på montering foretages kun ifølge særlig aftale. B. Grundahl-Flyt levere mod betaling de til nedpakningen nødvendige kasser, jfr. Punkt 8 c. C. særskilt aftale må træffes, hvis kunden ønsker ind-og udpakning foretaget af Grundahl-Flyt, eller hvis transporten omfatter genstande, der vejer over 250 kg.

7) Transport af farligt gods

A. modtages farligt gods til transport, skal kunden give Grundahl-Flyt nøjagtige skriftlige oplysninger, om hvori faren består og om de forsigtighedsregler som skal iagttages.

8) Betaling for møbeltransport A. tilbud er gældende i 14 dage fra afgivelse og sker på basis af de på tilbudsdagen gældende arbejdslønninger, takster, fragter og valutakurser m. v. prisberegningen starter og slutter på

B. I tilbud indarbejdes efter aftale betaling for levering af flyttekasser, ind- og udpakning, transport af tunge genstande over 250 kg, unormale afgifter pga. særligt vanskelige